Soutěž o 3x 2 lístky na ZUBRFEST 2023

I. Úvodní informace
1.1. Tento dokument upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže “Soutěž o 3x 2 lístky na ZUBRFEST 2023“ (dále též jen „Soutěž“); jedná se o jediný dokument, který závazně upravuje pravidla Soutěže.
1.2. Organizátor a pořadatel Soutěže: Pivovary CZ Group a. s., Komenského 3622/33a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, Česká republika, IČO: 097 20 618, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 11274, (dále též jen„Pořadatel“).
1.3. Pořadatel je obchodní společností:
1.3.1. zabývající pivovarnictvím; a
1.3.2. provozující facebookovou stránku „Zubr“ (viz https://www.facebook.com/PivovarZubr; dále jen „FB profil Zubr“); a
1.3.3. provozující instagramovou stránku, resp. instagramový profil „pivo_zubr“ (viz https://www.instagram.com/pivo_zubr; dále jen „IG profil Zubr“).
1.4. Pořadatel výslovně uvádí a účastník Soutěže bere na vědomí, že pořadatelem i organizátorem Soutěže je Pořadatel. V této souvislosti Pořadatel zejména zdůrazňuje, že:
1.4.1. společnost Facebook Inc. ani žádná jiná společnost ze skupiny Facebook, ani sociální síť Facebook či sociální síť Instagram není (spolu)pořadatelem, sponzorem, správcem či podporovatelem Soutěže ani není za Soutěž žádným způsobem odpovědná či s ní spojena; a
1.4.2. poskytuje-li osoba v souvislosti se Soutěží své informace prostřednictvím sítě Instagram, jsou informace poskytovány Pořadateli, nikoli společnosti Facebook Inc. ani žádná jiné společnosti ze skupiny Facebook, ani sociální síti Instagram; a
1.4.3. není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, jakékoli dotazy, komentáře, stížnosti či jiné podněty týkající se Soutěže musí být adresovány výlučně Pořadateli (nikoli např. společnosti Facebook Inc.).

II. Základní podmínky účasti v Soutěži
2.1. Soutěž probíhá na území České republiky, zúčastnit se Soutěže může každá osoba splňující podmínky pro účast stanovené v těchto pravidlech a disponující doručovací adresou v České republice. Přihlásit se do Soutěže lze výlučně prostřednictvím sítě Internet se zapojením FB profilu Zubr.
2.2. Doba trvání Soutěže: 31. 5. 2023 (10:00:00 CET) - 4. 6. 2023 (23:59:59 CET). 
Jednání, které jakákoli osoba učiní ve snaze založit svou účast v Soutěži mimo stanovenou dobu trvání Soutěže, je neplatné a Pořadatel je oprávněn na něj žádným způsobem nereagovat a nebrat jej v potaz.
2.3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která:
2.3.1. je plně svéprávná; a
2.3.2. je starší 18 let; a
2.3.3. nejedná v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého
povolání; a
2.3.4. souhlasí s předáním výher (odst. 4.1.) způsobem stanoveným v odst. 4.10. níže;
2.3.5. splní podmínky Soutěže stanovené v těchto pravidlech; a
2.3.6. není s Pořadatelem v žádném jiném smluvním vztahu, než případně ve vztahu
zákaznickém a ani není osobou blízkou osobě v takovém jiném smluvním vztahu;
2.3.7. disponuje vlastním profilem na síti Facebook; a
2.3.8. disponuje doručovací adresou na území České republiky; a
2.3.9. souhlasí s těmito pravidly; a
2.3.10. zapojí se do Soutěže tím, že pod soutěžní příspěvek vloží komentář splňující
zadání soutěže
2.4. Zadání k soutěžnímu příspěvku: Do Soutěže se lze zapojit publikováním
příspěvku/komentáře, který splňuje následující podmínky:
2.4.1. příspěvek je publikován pod příspěvek ohlašující soutěž; a
2.4.2. příspěvek je představován odpovědí na soutěžní otázku

III. Další pravidla Soutěže a její průběh
3.1. Do Soutěže je možné se zapojit pouze jednou, tedy:
3.1.1. disponuje-li soutěžící vícero profily na síti Facebook, je oprávněn účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím jednoho z jeho facebookových profilů; a současně s tím
3.1.2. z jednoho facebookového profilu je možné publikovat pouze jeden soutěžní příspěvek. Při porušení této podmínky má Pořadatel právo soutěžícího ze Soutěže zcela vyřadit (tj. Pořadatel není povinen započítat takovému soutěžícímu ani jeden soutěžní pokus).
3.2. Pořadatel upozorňuje, že v rámci Soutěže či v jakékoli souvislosti se Soutěží je zakázáno:
3.2.1. jednání či příspěvky protizákonné, nemravné, nezdvořilé či neslušné povahy či příspěvky zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání jakékoli osoby;
3.2.2. jednání a/nebo používání profilů na sociální síti Facebook, které odporuje(í) pravidlům této sociální sítě;
3.2.3. jednání, které narušuje spravedlivou a čestnou soutěž (např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem průběh či výsledky Soutěže);
3.2.4. jednání, které je s to způsobit újmu jakékoli osobě (včetně Pořadatele) nebo negativním způsobem zasáhnout do práv či oprávněných zájmů jakékoli osoby (vč. Pořadatele).
3.3. Sděluje-li osoba v souvislosti se Soutěží Pořadateli jakákoli údaje, je povinna uvést veškeré údaje pravdivě a úplně. Při zjevně nepravdivém či neúplném sdělení či vyplnění jakéhokoli údaje, je Pořadatel oprávněn osobu, která formulář vyplnila či takový údaj sdělila, do Soutěže nezařadit či ji ze Soutěže vyřadit, a to zcela dle svého uvážení a bez ohledu na fázi Soutěže a okamžik zjištění daného porušení a bez náhrady.
3.4. Mezi Pořadatelem a účastníky Soutěže nemusí nutně probíhat žádná přímá korespondence, komunikace či diskuze; Pořadatel je oprávněn kontaktovat až vítěze Soutěže, a to i jen pouze v souvislosti s vyhodnocením Soutěže a předáním a realizací výher.
3.5. Soutěžící bere na vědomí, že jakýkoli jeho soutěžní příspěvek, který zveřejnění na sociální síti Facebook, může být odstraněn na podnět třetí osoby samotným provozovatelem sociální sítě.
3.6. Pořadatel je bez jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení oprávněn ze Soutěže vyřadit osoby vystupující pod podezřelým či viditelně falešným účtem na sociální síti Facebook, jakož i osoby vystupující na této sociální síti pod názvem profilu, který obsahuje vulgární, urážlivé, neetické, nemravné či jiným způsobem nevhodné výrazy.
3.7. Pořadatel je dále oprávněn nezařadit do Soutěže či ze Soutěže kdykoli vyřadit jakoukoli osobu, u které zjistí nebo bude mít důvodné podezření na jakoukoli formu podvodného jednání, popřípadě, že osoba nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito pravidly a/nebo porušuje či obchází pravidla Soutěže, to vše bez jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení, aniž by byl Pořadatel povinen (i) jakkoli odůvodňovat jakékoli takové rozhodnutí o nezařazení osoby do Soutěže či o vyloučení soutěžícího ze Soutěže; a/nebo (ii) vést ohledně takové skutečnosti s dotčenou osobou jakoukoli korespondenci či diskuzi; a/nebo (iii) poskytnout takové osobě jakékoli kompenzační plnění (včetně náhrady újmy či nákladů).
3.8. Aniž by tím bylo dotčeno jakékoli jiné ustanovení těchto pravidel, vyhrazuje si Pořadatel také ničím neomezené právo smazat jakýkoli příspěvek umístěný v jakékoli souvislosti se Soutěží (tedy vč. příspěvku soutěžního) jakoukoli třetí osobou na profil Pořadatele na jakékoli sociální síti, zejm. na FB profil Zubr či IG profil Zubr, a obsahující prvky, které jsou na základě těchto pravidel (zejm. příspěvky porušující jakýkoli ze zákazů dle odst. 3.2. těchto pravidel) či pravidel příslušné sociální sítě zakázány a které jako takové Pořadatel 2
sám vyhodnotí, to vše bez jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení, aniž by byl Pořadatel povinen (i) jakkoli odůvodňovat jakékoli takové rozhodnutí o smazání takového příspěvku; a/nebo (ii) vést ohledně takové skutečnosti s dotčenou osobou jakoukoli korespondenci či diskuzi; a/nebo (iii) poskytnout dotčené osobě jakékoli kompenzační plnění (včetně náhrady újmy či nákladů).

IV. Výhra, výherci, způsob určení výherců
4.1. Do Soutěže jsou zařazeny následující věcné ceny:
4.1.1. 3x 2 lístky na ZUBRFEST (společně dále též jen „Výhry“ či jednotlivě „Výhra“).
4.2. Výherci jednotlivých Výher vzejdou ze všech soutěžících, kteří splní podmínky pro zapojení do Soutěže a nebyli ze Soutěže vyřazeni.
4.3. Každý z výherců obdrží dva lístky na ZUBRFEST v Přerově, který se koná 10. 6. 2023.
4.4. Výherci budou losováni Pořadatelem (resp. jím určeným zástupcem), přičemž kritériem výběru výherců bude komentář. Výsledky Soutěže vyhlášené Pořadatelem jsou konečné, bez možnosti jakéhokoli odvolání či nároku jakéhokoli ze soutěžících na jejich (byť jen částečnou) revizi.
4.5.  Losování výherců Soutěže proběhne nejpozději tři dny od ukončení Soutěže.
4.6. Vítězové jednotlivých výher budou informováni prostřednictvím facebookové zprávy, kterou Pořadatel zašle výhercům (prostřednictvím svého FB profilu Zubr). Každý zvýherců je povinen na tuto zprávu Pořadateli odpovědět, a to zasláním zprávy Pořadateli prostřednictvím sítě Facebook (tzv. direct message) nejpozději do 3 dnů ode dne přidání komentáře k jeho soutěžnímu příspěvku Pořadatelem (dále též jen „Odpověď“). V Odpovědi je výherce povinen uvést své jméno, telefonní číslo a doručovací adresu, na kterou mu Pořadatel bude moci zaslat Výhru. Nebude-li Pořadateli Odpověď doručena do 3 dnů poté, kdy bude Soutěžící v komentáři k jeho soutěžnímu příspěvku informován o svém úspěchu v Soutěži a/nebo nebude-li Odpověď obsahovat některý z údajů uvedených v předchozí větě, ztrácí soutěžící nárok na výhru a Pořadatel je oprávněn s touto výhrou naložit zcela dle svého uvážení.
4.7. Každý Soutěžící může vyhrát pouze jednu Výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo zvolit náhradního vítěze v případě důvodného podezření na porušení pravidel Soutěže původním výhercem, a to kdykoli až do doby předání Výhry výherci.
4.8. Nedohodne-li se výherce s Pořadatelem v konkrétním případě jinak, nelze právo na výhru převést na jinou osobu. Výherce není oprávněn požadovat po Pořadateli jakékoli jiné (zejm. peněžité) plnění než Pořadatelem určený předmět Výhry. Pokud kvůli okolnostem, na něž Pořadatel nemá vliv, nebude Pořadatel schopen jakoukoli z deklarovaných Výher poskytnout bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, vyhrazuje si Pořadatel právo udělit namísto toho výhru obdobného typu a odpovídající hodnoty. Nejedná se o veřejný příslib.
4.9. Zapojením do Soutěže soutěžící uděluje Pořadateli pro případ výhry některé z cen souhlas s (i) uveřejněním svého jména, příjmení a názvu facebookového profilu; a (ii) bezplatným užíváním soutěžního příspěvku, resp. fotografie, s tím že takové uveřejnění může být realizováno na FB profilu Zubr či IG profilu Zubr či případně na jiné sociální síti či jiném komunikačním kanále Pořadatele, a to včetně případného využití k propagačním účelům, to vše po dobu 1 roku ode dne ukončení Soutěže. Možnost tohoto uveřejnění identity soutěžícího a užívání jeho soutěžního příspěvku ve smyslu tohoto odst. 4.9. těchto pravidel je podmínkou pro předání Výhry výherci.
4.10. Předání Výher jednotlivým výhercům proběhne formou doručení výhry online. Pro případ jakýchkoli neshod mezi Pořadatelem a výhercem ohledně termínu doručení Výhry si Pořadatel vyhrazuje právo určit termín doručení Výhry výherci dle svého uvážení.
4.11. Výherce je povinen poskytnout Pořadateli veškerou součinnost potřebnou k doručení Výhry a Pořadatel v žádném případě neodpovídá za nedoručení Výhry z důvodu na straně Výherce (zejm. neposkytnutí součinnosti k doručení Výhry, uvedení špatné adresy, nevyzvednutí výhry, nedosažitelnost výherce na uvedené adrese apod.) či třetí osoby. Nepřevezme-li si Výherce výhru nebo nebude-li možné mu ji doručit z důvodu nikoli na straně Pořadatele, nárok výherce na Výhru bez dalšího zaniká (ledaže se v konkrétním případě dohodne s Pořadatelem jinak).

V. Autorská díla, licence
5.1. Soutěžící bere na vědomí, že v rámci Soutěže prezentuje a Pořadateli poskytuje fotografické či jiné dílo, které může být předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví (fotografie a/nebo takové jiné dílo společně dále též jen „Dílo“). Přihlášením jakéhokoli Díla do Soutěže soutěžící prohlašuje a zaručuje Pořadateli zejména, že (i) je vlastníkem veškerých práv k Dílu potřebných k použití Díla v Soutěži za podmínek stanovených v těchto pravidlech; a že (ii) je oprávněn s Dílem nakládat bez jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení; a že (iii) prezentováním a poskytnutím Díla Pořadateli soutěžící neporušuje práva žádné třetí osoby ani do takových práv žádným jiným způsobem nezasahuje. Není-li soutěžící autorem Díla, je povinen sdělit Pořadateli tuto skutečnost, jakož i jméno a příjmení autora Díla a na vyžádání případně i další informace.
5.2. Jakékoli podmínky či požadavky stanovené těmito pravidly na jednání související se Soutěží či soutěžními příspěvky se v celém rozsahu vztahují i na jakékoli Dílo (viz např. odst. 3.2. výše).
5.3. Do Soutěže lze přihlásit pouze Dílo, které není zatíženo žádnými právními vadami ani právy třetích osob, které by mohly bránit v udělení licence popsané blíže v odst. 5.6. těchto pravidel.
5.4. Je-li v rámci Díla zachycena jakákoli osoba, prohlašuje soutěžící, který Dílo do Soutěže přihlásil či jej v souvislosti se Soutěží jinak prezentuje, a zaručuje Pořadateli, že zachycená osoba udělila souhlas k využití její podobizny pro účely užití Díla v Soutěži, jakož i s jejím dalším využitím způsobem stanoveným v těchto pravidlech (zejm. v případě úspěchu soutěžícího v Soutěži).
5.5. Každé Dílo může být přihlášeno do Soutěže pouze jednou a pouze jedinou osobou.
5.6. Přihlášením Díla do Soutěže osoba, která Dílo do Soutěže přihlásila:
5.6.1. poskytuje Pořadateli bezúplatnou, výhradní, celosvětovou licenci k užití Díla k jakýmkoli účelům, komerčně i nekomerčně, celosvětově a bez časového omezení/na dobu 1 roku od okamžiku doručení Díla Pořadateli, včetně práva začleňovat Dílo do jiných děl, jakož i toto jakýmkoli způsobem upravovat, to vše zcela nebo zčásti (dále též jen „Licence“); a
5.6.2. s Pořadatelem sjednává a souhlasí, že Pořadatel není povinen Licenci využít a/nebo Dílo jakýmkoli způsobem použít; a
5.6.3. s Pořadatelem sjednává a souhlasí, že Licence se uděluje jako výhradní s tím, že Pořadatel má právo Licenci i bez předchozího souhlasu soutěžícího postoupit třetí osobě a že soutěžící nemá právo Dílo užívat, ať již samostatně nebo formou poskytnutí licence třetím osobám.
5.7. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o okamžitém vyřazení Díla ze Soutěže a jeho odstranění, a to zejména z důvodu rozporu s pravidly Soutěže a/nebo rozporu s prohlášeními soutěžícího.
5.8. Soutěžící odpovídá Pořadateli za jakoukoli újmu vzniklou případně Pořadateli v důsledku nepravdivosti, nesprávnosti či neúplnosti jakéhokoli prohlášení soutěžícího uvedeného v tomto článku těchto pravidel, a to v plném rozsahu.

VI. Ostatní pravidla
6.1. Neuvádí-li tato pravidla či právní předpisy v konkrétním případě jinak, není soutěžící oprávněn vznášet vůči Pořadateli jakékoli právní nároky či po něm požadovat jakékoli plnění.
6.2. Jakékoli dotazy, náměty či připomínky týkající se Soutěže je možné zaslat Pořadateli do soukromé zprávy prostřednictvím sítě Facebook či na e-mailovou adresu: zubrsoutez@gmail.com. Nestanoví-li právní předpisy v konkrétním případě jinak, je Pořadatel oprávněn naložit s takovými dotazy, náměty či připomínkami zcela dle svého uvážení a není povinen na ně reagovat.
6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo (i) změnit pravidla Soutěže, včetně případné změny doby trvání Soutěže (případné změny budou provedeny formou písemného dodatku k těmto pravidlům); a (ii) činit bez jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení konečná rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně rozhodování sporných situací, ledaže právní norma, od které se nelze odchýlit stanoví jiný oprávněný subjekt.
6.4. Žádný soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů spojených s jeho účastí v Soutěži a Pořadatel žádným způsobem neodpovídá za splnění jakékoli daňové, celní či jiné poplatkové povinnosti vyplývající případně pro soutěžícího z jeho účasti v Soutěži či výhry v ní.
6.5. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky či za nefunkčnost sítě Internet.
6.6. Pravidla Soutěže jsou závazná pro všechny osoby, které se do Soutěže zapojí. Zapojením do Soutěže vyjadřuje soutěžící svůj bezvýhradný souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.
6.7. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli Pořadatele, za což Pořadatel v žádném případě neodpovídá.
6.8. Pořadatel v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu, škodu nebo újmu na zdraví či majetku jakékoli osoby utrpěnou v souvislosti se Soutěží, ledaže ji zavinil.

VII. Závěrečná ustanovení
7.1. Soutěž je pořádána dle českého právního řádu a veškeré právní vztahy vzniklé případně mezi Pořadatelem a jakoukoli osobou účastnící se Soutěže se řídí českým právním řádem, ledaže právní norma, od které se nelze dohodou odchýlit stanoví v konkrétním případě jinak.
7.2. Poskytnutím osobních údajů dává soutěžící Pořadateli souhlas s jejich zpracováním. Více informací k tomuto viz příloha č. 1 jakožto nedílná součást těchto pravidel - Souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů.
7.3.  Dozorovým úřadem pro oblast zpracování osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Dozorovým úřadem pro oblast pořádání Soutěže v České republice je ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž subjektem určeným k mimosoudnímu řešení sporu vzniklého případně mezi Pořadatelem a soutěžícím, případně je možné využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7.4. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 31. 5. 2023 a minimálně po celou dobu trvání Soutěže jsou zveřejněna na FB profilu Zubr.

V Přerově dne 31. 5. 2023 

Příloha č. 1: Souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů (Definice pojmů uvozených velkým písmenem a nevysvětlených blíže v textu této přílohy je obsažena v pravidlech Soutěže.)
Zapojením do Soutěže uděluje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů získaných od něj Pořadatelem v souvislosti s jeho účastí v Soutěži, a to způsobem a za podmínek uvedených níže (dále též jen „Souhlas“). Zpracování osobních údajů v souvislosti se Soutěží se řídí zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) a obecně závaznými právními předpisy České republiky upravujícími ochranu osobních údajů, ledaže právní norma, od které se nelze dohodou odchýlit stanoví v konkrétním případě jinak. Správcem osobních údajů je Pořadatel. Zpracovatelem osobních údajů je vedle Pořadatele také společnost ARISTON P.R., a.s., IČ: 26140896, se sídlem Mánesova 1442/78, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 15586 (dále též jen „Zpracovatel“). Některé operace zpracování však mohou pro Pořadatele provádět i osoby poskytující Pořadateli či Zpracovateli IT služby a provádějící pro Pořadatele či Zpracovatele správu IT systémů či další poskytovatelé zpracovatelských služeb (zejm. marketingových či účetních) či technologií (společně dále též jen „Poskytovatelé“). O bližší informace ohledně Poskytovatelů využitých případně ve vztahu ke konkrétnímu soutěžícímu je možné požádat na e-mailové adrese zubrsoutez@gmail.com. 

Příjemci osobních údajů: 
S výjimkou (i) vlastních zaměstnanců Pořadatele; (ii) Zpracovatele a jeho zaměstnanců; (iii) případně využívaných Poskytovatelů; (iv) výjimečně i orgánů veřejné moci (je-li to potřeba pro splnění povinnosti vyplývající pro Pořadatele či Zpracovatele z právních předpisů); (v) případného předání osobních údajů subjektům podílejícím se na předání nebo dopravě výhry v Soutěži či zpřístupnění vyplývajícího z pravidel Soutěže, nezpřístupňuje Pořadatel ani Zpracovatel tyto osobní údaje žádné třetí osobě. O bližší informace ohledně třetích osob, kterým jsou či byly osobní údaje konkrétního soutěžícího zpřístupněny lze požádat na e-mailové adrese zubrsoutez@gmail.com. Účel zpracování osobních údajů: organizační zajištění a realizace Soutěže (zejm. vedení Soutěže, její propagace, řešení otázek souvisejících s účastí soutěžícího v Soutěži, vyhodnocení Soutěže, případně předání Výhry), propagace a naplňování marketingové strategie Pořadatele. Právní základ zpracování: souhlas subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1, písm.
a) Nařízení GDPR)
Osobní údaje mohou být zpracovány také za účelem plnění právních povinností Pořadatele či souvisejících s pořádáním Soutěže, resp. nezbytné ochrany práv a oprávněných zájmů Pořadatele či třetí strany, právním základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR, resp. čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR.
Doba uložení osobních údajů: Nejdéle na dobu 1 roku od skončení Soutěže. Udělení Souhlasu není zákonnou ani smluvní povinností a je dobrovolné, bez udělení Souhlasu však není možné se do Soutěže zapojit. Udělený Souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, tím však není dotčena zákonnost zpracování založeného na Souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V souvislosti s tím Pořadatel upozorňuje, že odvoláním Souhlasu v průběhu Soutěže bez dalšího zaniká účast soutěžícího v Soutěži.
Základní práva dle Nařízení GDPR: (i) požadovat přístup k osobním údajům (viz čl. 15), opravu osobních údajů (viz čl. 16), jejich výmaz (viz čl. 17) nebo omezení jejich zpracování (viz čl. 18); (ii) na přenositelnost údajů (viz čl. 20); (iii) podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) či se obrátit na soud. Subjekt osobních údajů má také právo vznést námitku dle čl. 21.
Pořadatel nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (ani příjemci ve třetí zemi) nebo mezinárodní organizaci. V souvislosti s pořádáním Soutěže neprovádí Pořadatel automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.

Uplatnit jakákoli práva či vznášet jakékoli dotazy či žádosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů lze zejména elektronicky na e-mailové adrese zubrsoutez@gmail.com čí písemně na adrese sídla Pořadatele.

Zubr

Bylo Vám 18 let?